Souhlas se zpracováním osobních údajů

Registrací na portálu topBroker.cz na webové stránce www.topBroker.cz a odesláním tohoto souhlasu a mých osobních údajů (email, odpovědi z testu na www.topBroker.cz a následně telefonní číslo) kliknutím na políčko „Vypočítat výsledek“ tamtéž, provedenými poté, co jsem se seznámil také s níže uvedenými Informacemi o zpracování osobních údajů a poučením ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb., souhlasím s tím, aby tyto mé osobní údaje v rozsahu, v jakém jsem je uvedl v registračním formuláři na webové stránce www.topBroker.cz byly zpracovávány majitelem portálu www.topBroker.cz (IČO: 74900722) dále jen „správce osobních údajů“, za účely:

 • nabízení obchodu a služeb, a to až do odvolání (nebo zániku) tohoto souhlasu. Souhlasím i s využitím své elektronické adresy a telefonního čísla pro potřeby šíření tzv. obchodních sdělení podle zvláštního právního předpisu či jiných sdělení; byly správcem osobních údajů předány dalším správcům osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb, a to i formou tzv. obchodních sdělení podle zvláštního právního předpisu. Správce osobních údajů i další správci mohou uvedené údaje za uvedeným účelem zpracovávat až do odvolání (nebo zániku) tohoto souhlasu, vždy však za předpokladu smluvního zajištění zabezpečení těchto osobních údajů.

Prohlašuji, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé a že ohledně nich jsem oprávněn tento souhlas udělit.

Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb. (dále jen „Zákon“)

Majitel portálu www.topBroker.cz Vás tímto jako správce osobních údajů informuje o následujících skutečnostech:

 • nejste povinen správci osobních údajů poskytnout jakékoliv údaje o své osobě ani souhlas s jejich zpracováním a jste oprávněn toto odmítnout, poskytujete-li jakékoliv osobní údaje a/nebo souhlas s jejich zpracováním, činíte tak zcela dobrovolně;
 • poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat na adrese sídla správce osobních údajů, a to v celém rozsahu nebo jen částečně;
 • zpracování Vašich osobních údajů bude po uplynutí doby, na níž jste souhlas se zpracováním osobních údajů poskytl, nebo po zániku tohoto Vašeho souhlasu (při zohlednění rozsahu Vašeho event. odvolání tohoto poskytnutého souhlasu) bez zbytečného odkladu ukončeno nebo omezeno, pokud správce osobních údajů nebude oprávněn či povinen v něm pokračovat z jiného titulu;
 • Vaše osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty;
 • Vaše osobní údaje budou zpracovány prostřednictvím zaměstnanců správce osobních údajů a dále třetích osob (zejména zpracovatelů) na základě smluv o zpracování osobních údajů nebo jim obdobných za podmínek Zákona
 • Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny jen osobám k tomu oprávněným v rámci plnění jejich pracovních úkolů, ať již smluvně převzatých nebo plynoucích z právních předpisů, a podléhajícím zákonné či smluvně převzaté povinnosti mlčenlivosti;
 • Vaše osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě;
 • máte právo přístupu ke svým osobním údajům;
 • na základě Vaší písemné žádosti je Vám správce osobních údajů jednou za kalendářní rok povinen bezplatně poskytnout informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace;
 • máte právo, domníváte-li se, že správce osobních údajů nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem:
 • požádat správce osobních údajů nebo zpracovatele o vysvětlení
 • požadovat, aby správce osobních údajů nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; správce osobních údajů nebo zpracovatel jsou povinni neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li Vaše žádost shledána oprávněnou;
 • máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s podnětem nebo stížností, pokud správce osobních údajů nebo zpracovatel nevyhoví Vaší žádosti podle předchozího odstavce, můžete se na tento úřad obrátit i přímo.